Flitz Media BV
Rozenstraat 20A
3702 VP Zeist
The Netherlands

E-mail: info@flitzmedia.nl
Website: www.flitzmedia.nl
Telefoon: 030-6977710
KvK: 30209229
Bankgegevens: ABNAMRO Zeist | NL49 ABNA 0580032809 | Bic:ABNA NL2A
BTW: NL815243698B02

Inhoudsopgave

1.      Definities
2.      Toepasselijkheid
3.      Aanbod en totstandkoming
4.      Voorschriften aanlevering
5.      Afwijzing / opschorting
6.      Garantie / vrijwaring Opdrachtgever
7.      Uitvoering Opdracht
8.      Tarieven
9.      Vergoeding en Betaling
10.       Annulering
11.      Aansprakelijkheid
12.       Overmacht
13.       Duur / ontbinding
14.       Intellectuele Eigendomsrechten
15.       Privacy / cookies
16.       Geheimhouding
17.       Overige bepalingen
18.       Toepasselijk recht / bevoegde rechter

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande begrippen (voor zover in deze Algemene Voorwaarden geschreven met een hoofdletter) de volgende betekenis:

 • Adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een Mediabureau een Opdracht plaatst bij Flitz Media BV;
 • Advertentie: de reclame uiting of -boodschap ten behoeve van een Adverteerder;
 • Advertentiecontract: elke overeenkomst tussen Flitz Media BV en Adverteerder of Mediabureau, aangegaan ter zake de levering van Diensten;
 • Advertentiemateriaal: materiaal waarmee een Advertentie wordt samengesteld;
 • Advertorial: reclame uiting of -boodschap met een redactioneel en commercieel karakter;
 • Algemene Voorwaarden: deze Algemene Advertentie Voorwaarden;
 • Cookie: cookie(s), web beacon(s), alsmede iedere andere technologie of werkwijze waarbij door middel van elektronische communicatienetwerken toegang wordt/kan worden verkregen tot gegevens die zijn opgeslagen in de randapparatuur van bezoeker(s) van onze Website(s) en/of website(s) deel uitmakende van het bedoelde netwerk dan wel gegevens (kunnen) worden opgeslagen op/in de randapparatuur van bezoeker(s) van onze Website(s) en/of website(s) deel uitmakende van het bedoelde netwerk.
 • Diensten: de door Flitz Media BV aan Adverteerder op basis van de Opdracht te leveren diensten. Onder de Diensten wordt in ieder geval verstaan: de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een Advertentie of andere promotionele uiting in een tijdschrift, op een Website of via een ander medium van Flitz Media BV, dan wel een medium waarbij Flitz Media BV gerechtigd is via dat medium de betreffende Diensten te leveren, daaronder mede begrepen het plaatsen van links naar andere websites of ander medium op een Website, het ontwikkelen van sponsor en advertentiecampagnes, het genereren van bezoek aan bepaalde websites of ander medium via een Website, een tijdschrift of ander medium, de sponsoring van door Flitz Media BV georganiseerde evenementen;
 • Digitale Diensten: de door Flitz Media BV online te leveren diensten, waaronder in ieder geval het aanbieden van advertentieruimte op een Website of op het het bedoelde netwerk, het plaatsen van links naar websites of een ander medium op een Website, het aanbieden van de mogelijkheid tot sponsoring van of participatie in (een deel van) een Website, het ontwikkelen van sponsor- en advertentie campagnes, het genereren van bezoek aan bepaalde websites of ander medium via een Website;
 • Herplaatsing: elke volgende levering van een Dienst met betrekking tot dezelfde Advertentie;
 • Inleverdatum: uiterste datum waarop Flitz Media BV nog druk gereed materiaal van Adverteerder voor een specifieke advertentieplaatsing accepteert;
 • Mediabureau: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig krachtens last of volmacht van een Adverteerder met Flitz Media BV een Advertentiecontract sluit en als zodanig de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden mede voor zichzelf aanvaardt;
 • Opdracht: de opdracht tot verlening van Diensten;
 • Opdrachtgever: Adverteerder en, indien de Opdracht door bemiddeling door een Mediabureau is geplaatst, het Mediabureau;
 • Optie: bevestigd voornemen van de Adverteerder tot het afnemen van Diensten;
 • Partijen: Opdrachtgever en Flitz Media BV tezamen;
 • Plaatsingskosten: de door de Opdrachtgever na aftrek van kortingen, netto verschuldigde vergoeding voor de geleverde Diensten exclusief productiekosten;
 • Pluspropositie: commerciële bijlage in of bij een door Flitz Media BV uitgegeven tijdschrift;
 • Flitz Media BV: de navolgende tot de Flitz Media BV groep behorende vennootschappen: Flitz Media BV., gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (3702 VP) Zeist, aan de Rozenstraat 20A, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30209229
 • Sluitingsdatum: uiterste datum waarop Flitz Media BV nog Opdrachten van Adverteerder voor specifieke te leveren Diensten accepteert;
 • Website: een door Flitz Media BV aangeboden website, mobiele website, applicatie, white label versie van een (mobiele) website of applicatie of ander digitaal medium dat Flitz Media BV bezit en/of exploiteert;
 • het bedoelde netwerk: de websites van derden die zijn aangesloten op het advertentienetwerk van Flitz Media BV, op grond

waarvan Flitz Media BV Diensten aan kan bieden via de websites van deze derden.

2.            Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Advertentiecontracten tussen Flitz Media BV en Opdrachtgever, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan. Deze Algemene Voorwaarden maken daarmee integraal onderdeel uit van het Advertentiecontract tussen Flitz Media BV en
 • Flitz Media BV heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever zal vooraf schriftelijk worden geïnformeerd over substantiële wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande Advertentiecontracten. Met het geven van nieuwe Opdrachten (Herplaatsingen daar mede onder begrepen) door de Opdrachtgever na wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt de Opdrachtgever geacht deze wijzigingen te hebben
 • Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen Flitz Media BV en Opdrachtgever worden afgeweken.
 • Flitz Media BV wijst de toepassing van enige (algemene) voorwaarden die door Opdrachtgever worden gehanteerd expliciet van de
 • In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, het Advertentiecontract en/of andere voorwaarden waarnaar in deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt tussen deze voorwaarden de volgende rangorde. Het Advertentiecontract prevaleert boven de Algemene Voorwaarden, welke op hun beurt prevaleren boven eventuele andere van toepassing verklaarde

3.            Aanbod en totstandkoming

 • Het Advertentiecontract komt tot stand door schriftelijke acceptatie door de Opdrachtgever van een door Flitz Media BV verstrekte schriftelijke
 • Ieder Advertentiecontract wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van acceptatie van de Adverteerder door Flitz Media BV.
 • Flitz Media BV kan op verzoek van de Opdrachtgever een schriftelijke offerte verstrekken tot levering van Diensten. De offerte is geldig voor de termijn die in de offerte is opgenomen. Indien in de offerte geen termijn is opgenomen, zal de offerte veertien (14) dagen geldig
 • Uitingen van Flitz Media BV in een tijdschrift, op een Website of anderszins met betrekking tot de Diensten gelden als een vrijblijvend aanbod, en zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid van de
 • Flitz Media BV kan op verzoek van de Opdrachtgever een Optie verlenen op de levering van een Dienst. Flitz Media BV is te allen tijde gerechtigd om verleende Opties te annuleren zonder opgave van redenen. Daarnaast, voor zover de Optie ziet op de levering van Diensten niet zijnde Digitale Diensten, vervallen verleende en niet door de Opdrachtgever uitgeoefende Opties uiterlijk 30 dagen vóór de Sluitingsdatum. Ten aanzien van Digitale Diensten geldt dat de Optie in ieder geval 30 dagen vóór de beoogde startdatum van de campagne waar de Optie op ziet
 • Opdrachtgever is gerechtigd om de gecontracteerde advertentieruimte te overschrijden, in welk geval de tariefcondities die het laatst in werking zijn getreden van toepassing zijn met betrekking tot de
 • Indien de Opdrachtgever op enig moment gedurende de looptijd van het Advertentiecontract de Diensten wenst uit te breiden, kan de Opdrachtgever Flitz Media BV schriftelijk om uitbreiding van de overeengekomen Diensten verzoeken. Het op de uitbreiding van toepassing zijnde tarief is het door Flitz Media BV op het moment van totstandkoming van de uitbreidingsovereenkomst gehanteerde tarief. Het tarief zal uitsluitend ingaan op de zestiende dag van de kalendermaand, waarin de uitbreidingsovereenkomst tot stand kwam, indien deze in de periode van de eerste tot en met de vijftiende dag van die maand is gesloten, en op de eerste dag van de volgende maand in de overige
 • De mogelijkheid om Diensten niet zijnde Digitale Diensten af te nemen die betrekking hebben op speciale posities in een tijdschrift is beperkt en kan per tijdschrift-titel en per editie verschillen. Mede in verband daarmee behoudt Flitz Media BV zich uitdrukkelijk alle rechten voor tot acceptatie van Opdrachten op speciale posities zoals genoemd op de tariefkaarten. Met andere wensen van Opdrachtgever wordt, indien mogelijk, rekening gehouden; een dergelijke wens kan echter nimmer als voorwaarde voor een Opdracht worden aanvaard. Met betrekking tot Advertenties waarover Inserts/bijsluiters worden aangebracht of die door Inserts/bijsluiters in de verpakking (gedeeltelijk) aan het oog worden onttrokken, wordt geen compensatie of herplaatsing
 • Diensten niet zijnde Digitale Diensten, waarbij bijzondere kleuren, zoals onder andere goud en zilver, in de Advertentie zijn verwerkt, zijn slechts op aanvraag en bij uitzondering Voor de bijzondere kleuren gelden aparte tarieven.

4.            Voorschriften aanlevering

 • Indien Opdrachtgever aan Flitz Media BV niet tijdig, niet goed reproduceerbaar, incompleet Advertentiemateriaal en/of – materiaal ongeschikt voor de reproductiemethode van het betrokken medium levert, heeft Flitz Media BV het recht aan Opdrachtgever de hierdoor veroorzaakte extra kosten in rekening te Voor zover de Opdracht ziet op het leveren van Diensten niet zijnde Digitale Diensten, moet het Advertentiemateriaal in het bezit van Flitz Media BV zijn voor de door Flitz Media BV vastgestelde Inleverdatum van (de editie van) het betrokken tijdschrift. Flitz Media BV behoudt zich het recht voor om Advertentiemateriaal dat na de Inleverdatum in het bezit van Flitz Media BV is gekomen, niet in behandeling te nemen en/of te plaatsen, onverminderd haar recht op vergoeding van de Plaatsingskosten en eventueel gemaakte productiekosten, dan wel haar recht om extra kosten in rekening te brengen indien wel kan worden geplaatst.
 • Met uitzondering van Digitale Diensten dient Advertentiemateriaal via het geldende emailadres als vermeld op tarievenkaarten: te worden aangeleverd als een digitaal bestand vervaardigd volgens de specificaties die vermeld zijn op tarievenkaarten De aanleverspecificaties voor Digitale Diensten zijn hieronder in artikel 4.4
 • Ten aanzien van de levering van Digitale Diensten gelden de aanleverspecificaties als genoemd op tarievenkaart. In ieder geval geldt hierbij, tenzij ten aanzien van de specifieke advertentievorm andere voorschriften zijn opgenomen in de hierboven genoemde aanleverspecificaties, dat Opdrachtgever er voor zorg dient te dragen dat:
 1. Voor het publiek duidelijk moet zijn dat het om een Advertentie gaat;
 2. Het Advertentiemateriaal voldoet aan de voorschriften ten aanzien van bestandsformaten, afmetingen en groottes

als genoemd in de aanleverspecificaties waarnaar hierboven is verwezen;

 1. Indien aan de Advertentie een URL is gekoppeld, dit een werkende URL betreft;
 2. Het Advertentiemateriaal past bij de uitstraling van de Website waarop de Advertentie dient te worden geplaatst;
 3. Flitz Media BV keurt de Advertentie vooraf. Opdrachtgever dient er daarom zorg voor te dragen dat een preview van het Advertentiemateriaal ten minste 7 werkdagen voor start van de campagne aan Flitz Media BV ter beoordeling wordt voorgelegd;
 4. Het (goedgekeurde definitieve) Advertentiemateriaal dient uiterlijk 5 werkdagen voor start van de campagne in het bezit te zijn van Flitz Media BV. Indien het Advertentiemateriaal niet tijdig in het bezit is van Flitz Media BV, vervalt iedere aansprakelijkheid van Flitz Media BV voor de correcte uitvoering van de overeengekomen Diensten;
 5. Geluid in Advertenties is alleen toegestaan na muisclick;
 6. Advertentiemateriaal dient onder vermelding van de opdrachtcode per e-mail te worden aangeleverd als een digitaal bestand vervaardigd volgens de hierboven vermelde aanleverspecificaties.
  • Ten aanzien van Inseerts gelden de navolgende bepalingen:
 7. Minimum en maximum formaten van inserts alsmede overige condities worden door Flitz Media BV vermeld in haar offerte c.q. bevestiging van de
 8. Naast de Algemene Advertentievoorwaarden van Flitz Media BV gelden tevens de Aanlevercondities insert/bijsluiters die worden vermeld in de opdrachtbevestiging. Flitz Media BV accepteert geen enkele aansprakelijkheid indien een Insert/bijsluiter wordt geweigerd indien niet conform de aanleverspecificaties wordt geleverd bij haar drukkerijen en
 9. In geen geval mogen inserts/bijsluiters gassen of gevaarlijke stoffen bevatten waaronder begrepen stoffen, die bij in- of uitwendig gebruik schadelijk kunnen
 10. Het meehechten c.q. insteken van inserts/bijsluiters in de gehele oplage van de desbetreffende tijdschriften kan door Flitz Media BV niet worden gegarandeerd. In ca. 3% van de oplage moet rekening worden gehouden met het ontbreken respectievelijk het onjuist opgeplakt c.q. meegehecht zijn van de
 11. Hoewel Flitz Media BV ernaar streeft zo exact mogelijke drukoplagen te verstrekken, aanvaardt Flitz Media BV geen aansprakelijkheid voor eventuele tekorten of overschotten aan sachets, proefmonsters en andere inserts/bijsluiters ten gevolge van eventuele wijziging van de opgegeven drukoplage van de betreffende tijdschrift-titel(s), alsmede voor eventuele daaruit voortvloeiende schade voor
 12. Hetgeen hiervoor is bepaald voor sachets, proefmonsters, folders of ander drukwerk geldt, voorzover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, ook voor andere inserts/bijsluiters waarvoor Flitz Media BV een Opdracht
 13. Het insteken van los materiaal gebeurt op een willekeurige positie. Flitz Media BV is niet verantwoordelijk voor de positie van het ingestoken
  • Flitz Media BV neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot het door Opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal. Flitz Media BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging ten gevolge van gebruik of verzending van dit materiaal, behoudens in geval van grove schuld of
  • Flitz Media BV houdt het Advertentiemateriaal ten behoeve van Diensten tot maximaal een jaar vanaf de verschijningsdatum in het Bij aanlevering van het materiaal op CD/DVD wordt alleen het bestand en niet de originele datadrager met het bestand zelf gearchiveerd. Flitz Media BV is echter niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van het Advertentiemateriaal.

5.            Afwijzing / opschorting

 • Flitz Media BV is te allen tijde gerechtigd om de levering van Diensten te weigeren in geval van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm der opgegeven Advertenties of Inserts/bijsluiters alsmede bij redenen van principiële aard in verband met het tijdschrift en/of de Website waarin de Advertenties geplaatst zouden worden dan wel andere zwaarwegende redenen van de kant van Flitz Media BV.
 • Flitz Media BV behoudt zich daarnaast het recht voor de verlening van overeengekomen Diensten te weigeren, indien de Advertentie niet voldoet aan de voorwaarden als gesteld in deze Algemene Voorwaarden en/of het Advertentiecontract en/of de Opdracht, waaronder strijdigheid met de wet- en regelgeving (artikel 6) en het niet tijdig in bezit zijn van het Advertentiemateriaal door Flitz Media BV (artikel 4). Weigering tot levering van de Diensten op bovenstaande gronden (artikel 5.1 en dit artikel 5.2) laat de verplichting van Opdrachtgever de overeengekomen Diensten (Plaatsingskosten en eventueel gemaakte productiekosten) te betalen onverlet.
 • In geval de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer van de in deze Advertentie Voorwaarden vermelde of met Flitz Media BV overeengekomen voorwaarden, is Flitz Media BV gerechtigd – onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar haar keuze – de uitvoering van de Diensten op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel het Advertentiecontract geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Als bij de uitvoering van een Pluspropositie-opdracht door een dergelijke tekortkoming schade wordt veroorzaakt aan de tijdschriften of de productie daarvan stagneert, dan zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de

6.            Garantie / vrijwaring door Opdrachtgever

 • Opdrachtgever garandeert dat de bij Flitz Media BV aangeleverde Advertenties respectievelijk Inserts/bijsluiters, alsmede de inhoud van de (mobiele) websites of ander medium waarnaar het materiaal verwijst, voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de bepalingen van de Regelen voor het Advertentiewezen van de Stichting ROTA (beschikbaar op stichtingrota.nl), Nederlandse Reclame Code van de Stichting Reclame Code, de aanwijzingen en aanbevelingen van de Reclame Code Commissie en de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (K.O.A.G.) en de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG). Flitz Media BV heeft het recht om de Diensten (waaronder plaatsing van de Advertentie(s) respectievelijk inserts/bijsluiter(s)) die niet aan voornoemde wet- en regelgeving voldoet (voldoen) te weigeren, Opdrachtgever blijft in dat geval jegens Flitz Media BV gehouden om de gecontracteerde advertentieruimte te betalen. Tevens garandeert Opdrachtgever dat het geleverde materiaal geen virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevat of kan bevatten, al dan niet zonder medeweten van Opdrachtgever toegevoegd door een derde, die de werking van de door Flitz Media BV aangeboden diensten, het internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden.
 • Indien en voor zover de Opdrachtgever bij het gebruik van de Diensten gebruik maakt van Cookies, garandeert Opdrachtgever dat zij, alsmede haar eventuele opdrachtgever(s) én eventuele door haar ingeschakelde derde(n), daarbij voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder in het bijzonder (maar niet beperkt tot) artikel 11:7a Telecommunicatiewet.
 • De Opdrachtgever vrijwaart Flitz Media BV, alsmede voor haar werkzame derden, voor alle schade en/of claims van derden verband houdende met of voortvloeiende uit:
  • het gebruik van de Diensten door de Opdrachtgever/Adverteerder; en
  • het handelen en/of nalaten van de Opdrachtgever/Adverteerder in strijd met het bepaalde in het Advertentiecontract en deze Algemene

Opdrachtgever stelt Flitz Media BV en voor haar werkzame derden in bovenstaande gevallen daarnaast schadeloos voor kosten (waaronder mede begrepen kosten voor juridische bijstand), schaden en interesten die als gevolg hiervan ontstaan. Deze vrijwaring en schadeloosstelling gelden onder andere voor eventuele vorderingen van toezichthouders zoals de ACM, en de Stichting Reclame Code, en derden in verband met inbreuken of vermeende inbreuken op het auteursrecht van deze derden, waaronder mede begrepen de Europese Centrale Bank met betrekking tot bankbiljetten.

 • Indien de aangeleverde Advertentie (een verwijzing naar) een door de Adverteerder georganiseerd kansspel bevat, dan dient Adverteerder daarbij de Wet op de Kansspelen en de Code Promotionele Kansspelen na te leven. Alsdan is Adverteerder tevens aansprakelijk voor de afdracht van de kansspelbelasting en vrijwaart Flitz Media BV ter zake voor aanspraken van de
 1. Indien Opdrachtgever namens een Adverteerder of andere vertegenwoordigde optreedt, staat Opdrachtgever jegens Flitz Media BV in voor de nakoming van de verplichtingen als neergelegd in het Advertentiecontract en deze Algemene Voorwaarden door deze Adverteerder of
 2. Uitvoering Opdracht

Verplichtingen Flitz Media BV

 • Flitz Media BV zal de Diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in de Opdracht. Flitz Media BV verplicht zich om de afspraken in de Opdracht naar beste kunnen uit te
 • Flitz Media BV behoudt zich het recht voor om de levering van Diensten aan de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, in geval de Opdrachtgever toerekenbaar tekort komt in de nakoming van enige verplichting onder het Advertentiecontract, waaronder het niet nakomen van de verplichtingen als opgenomen in dit artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. Flitz Media BV is gerechtigd kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever die zij moet maken in verband met de opschorting van de levering van haar
 • Wanneer een Opdracht tot levering van Diensten niet zijnde Digitale Diensten na Sluitingsdatum door Flitz Media BV wordt ontvangen, behoudt Flitz Media BV zich het recht voor om deze Opdracht te weigeren. Niettemin zal Flitz Media BV zich inspannen de Opdracht uit te voeren evenwel zonder dat zij aansprakelijk is in geval zij daarin niet zou
 • Flitz Media BV streeft naar een zo goed mogelijke weergave van het ingezonden materiaal, maar kan bij de levering van Diensten niet zijnde Digitale Diensten geen exacte reproductie garanderen. Opdrachtgever moet rekening houden met de mogelijkheid van druk- en kleurafwijkingen. Flitz Media BV gaat uit van het digitale bestand. Voor een juiste vervaardiging en aanlevering van het digitale bestand verwijzen wij naar het overzicht Reproservices (artikel 4). Indien Opdrachtgever een klacht heeft over de reproductiekwaliteit zal door de drukkerij, in opdracht van Flitz Media BV, een proef worden vervaardigd. Uitsluitend deze proef dient als uitgangspunt om de reproductiekwaliteit te
 • Flitz Media BV is gerechtigd om Diensten niet zijnde Digitale Diensten die voor een bepaalde editie van een tijdschrift zijn gereserveerd, naar een volgende editie van dat tijdschrift te
 • Eventuele klachten ten aanzien van door Flitz Media BV geleverde Diensten niet zijnde Digitale Diensten over onder andere de wijze van reproduceren van het Advertentiemateriaal, plaatsing van de Advertentie en/of kleurkwaliteit dienen binnen 21 kalenderdagen na verschijningsdatum van het betreffende tijdschrift, of de eerste vertoning online schriftelijk aan Flitz Media BV ter kennis te zijn gebracht. Ten aanzien van Digitale Diensten geldt dat eventuele klachten binnen 7 dagen na aanvang van een campagne schriftelijk aan Flitz Media BV kenbaar moeten zijn gemaakt. In het geval de betreffende campagne een looptijd heeft van minder dan 7 dagen moeten klachten ten aanzien van Digitale Diensten binnen de campagnetermijn worden kenbaar gemaakt. Voor de Diensten waarbij het Advertentiemateriaal na de Inleverdatum (dan wel niet binnen de voor Digitale Diensten vastgestelde aanlevertermijn) aan Flitz Media BV ter beschikking wordt gesteld, worden indien de overeengekomen Diensten nog kunnen worden verleend, claims over de wijze van reproduceren en/of kleurkwaliteit door Flitz Media BV hierbij uitdrukkelijk
 • De Digitale Diensten worden door Flitz Media BV zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en
 • De overeengekomen startdatum van de Digitale Diensten is een streefdatum. Flitz Media BV behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene (niet aan Flitz Media BV toe te rekenen) omstandigheden, de levering van de Diensten uit te stellen (artikel 12.1). In het geval dat de startdatum door Flitz Media BV wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor Opdrachtgever bestaan uit het alsnog leveren door Flitz Media BV van de Diensten voor een periode gelijk aan de overeengekomen periode dan wel het leveren van vervangende Diensten aan de Opdrachtgever, zulks in goed overleg tussen Opdrachtgever en Flitz Media BV. Diensten op basis van bonusafspraken dienen in overleg met en na goedkeuring van Flitz Media
 • BV te worden gerealiseerd binnen het kalenderjaar waarop die bonusafspraken betrekking

Verplichtingen Opdrachtgever

 • Adverteerder zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in het Advertentiecontract. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in het Advertentiecontract, de Algemene Voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer
 • Het is Opdrachtgever onder meer niet toegestaan om de Diensten te gebruiken voor:
  • het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of wijzigen van software of andere materialen indien een dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of wijziging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;
  • het doen van onrechtmatige uitlatingen;
  • het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen;
  • het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;
  • het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van bestanden die virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevatten die de werking van de door Flitz Media BV aangeboden diensten, het Internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden;het aannemen van een valse identiteit;
  • het beperken van derden in de mogelijkheid de door Flitz Media BV aangeboden diensten en/of het internet te
 • Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (Internet-)verbindingen noodzakelijk om van de Diensten gebruik te kunnen
 • Voor zover de Diensten betrekking hebben op het plaatsen van door Opdrachtgever geleverd materiaal, staat Opdrachtgever in voor tijdig en juist aanbieden van het benodigde materiaal op de in het Advertentiecontract en deze Algemene Voorwaarden aangewezen
 • Opdrachtgever is verplicht de levering van de Digitale Diensten door Flitz Media BV bij aanvang van de verlening van de Digitale Diensten en voortdurend daarna te controleren en eventuele tekortkomingen direct schriftelijk te melden aan Flitz Media BV, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de Diensten zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Indien Opdrachtgever een gebrek in de Diensten aan Flitz Media BV meldt, zal Flitz Media BV zich inspannen om het gebrek zo spoedig mogelijk te

9.            Tarieven

 • Op iedere Opdracht zijn van toepassing de tarieven die door Flitz Media BV op het moment of gedurende de periode van de levering van Diensten worden gehanteerd met betrekking tot de Diensten. Hiernaast kan Flitz Media BV Advertentievormen hanteren waarbij geen standaard vastgestelde tarieven gelden, maar een daarbij van geval tot geval te bepalen
 • Ten aanzien van de Diensten niet zijnde Digitale Diensten, worden de Advertentietarieven door Flitz Media BV door middel van tariefkaarten (de Nederlandse Standaard Tarief Documentatie) gepubliceerd op betreffende websites.
 • Flitz Media BV behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een dergelijke tariefaanpassing ook van toepassing op de met de Opdrachtgever overeengekomen Opdracht(en) op nog niet geleverde Diensten. Opdrachtgever heeft in geval van een tariefwijziging het recht om de Opdracht ten aanzien van het nog niet geleverde deel van de Diensten op te

10.          Vergoeding en betaling

 • De Opdrachtgever zal voor de door Flitz Media BV geleverde Diensten de in het Advertentiecontract vermeldde vergoeding betalen, op de in het Advertentiecontract aangewezen wijze. Betaling van de Diensten geschiedt vooraf, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Flitz Media BV kan daarbij bedingen dat zij het recht heeft voorschotbedragen in rekening te brengen. Alle in het Advertentiecontract / Opdracht vermelde vergoedingen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
 • Flitz Media BV zal de Opdrachtgever factureren voor de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen. De verzending van de facturen geschiedt digitaal. Opdrachtgever dient Flitz Media BV voor dit doel op te geven naar welk e-mailadres de facturen kunnen worden verstuurd. Met ontvangst van de factuur per e-mail komt het recht op een ‘papieren factuur’ te vervallen. De Opdrachtgever zal de facturen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum voldoen. Indien de Opdrachtgever de facturen niet binnen veertien (14) dagen na factuurdatum heeft voldaan, is de Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Flitz Media BV zal Opdrachtgever echter te allen tijde een betalingsherinnering sturen waarbij aan Opdrachtgever een aanvullende redelijke termijn wordt gegeven om alsnog aan haar betalingsverplichting te
 • Indien betaling door de Opdrachtgever van de vergoeding geschiedt middels automatische incasso, dan heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om door Flitz Media BV onterecht geïncasseerde bedragen binnen de weigeringstermijn van vijf (5) dagen terug te (doen)
 • Indien betaling door de Opdrachtgever van de vergoeding geschiedt middels automatische incasso en een incasso kan niet worden uitgevoerd, dan worden administratiekosten ter grootte van 2% van de factuurwaarde, met een minimum van € 20 (twintig Euro) (exclusief BTW) per factuur in rekening
 • De Opdrachtgever is niet gerechtigd om de aan Flitz Media BV verschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen met door Flitz Media BV aan de Opdrachtgever verschuldigde
 • Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling is Flitz Media BV gerechtigd de te verlenen Diensten op te schorten. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare toeslag verschuldigd, welke toeslag bestaat uit een percentage van het desbetreffende te betalen bedrag. Dit percentage bedraagt voor elke maand dat betaling uitblijft, een twaalfde deel van de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten, zoals vastgesteld door het Ministerie van Justitie, plus 3 % berekend over het verschuldigde bedrag met een minimum van 13,50 euro per factuur. Daarnaast komen de in en buiten rechte te maken kosten in verband met aan Opdrachtgever toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder begrepen incassokosten, die minimaal 15% van het verschuldigde bedrag zullen bedragen met een minimum van € 115,00 per factuur, voor rekening van de Opdrachtgever.
 • Flitz Media BV verleent 15% korting (bureaukorting) op het door de Opdrachtgever verschuldigde bruto bedrag (minus kortingen), indien de verleende Diensten door bemiddeling van een Mediabureau tot stand is gekomen, mits dit Mediabureau als zodanig is geregistreerd door de Commissie voor de Verlening van Registraties van de Stichting ROTA en wiens bemiddeling door Flitz Media BV is aanvaard. De desbetreffende korting wordt niet verleend als dit Mediabureau naar het oordeel van Flitz Media BV een of meer aan de registratie verbonden verplichtingen niet of niet behoorlijk heeft
 • De Opdrachtgever is gedurende 30 kalenderdagen na factuurdatum bevoegd ter zake die nota bij Flitz Media BV te reclameren. Dit kan alleen schriftelijk. Na die termijn vervalt die bevoegdheid. Bij verschil van mening over een onderdeel van een verzonden factuur is de Opdrachtgever verplicht tot tijdige betaling van die onderdelen van de factuur waarover geen verschil van mening bestaat. Op die onderdelen is het bepaalde in dit artikel 9 onverkort van toepassing.

Zolang de Opdrachtgever het Advertentiecontract dan wel de opdracht tot het verlenen van Diensten niet heeft getekend, is hij niet bevoegd tot reclamering ter zake nota’s uit hoofde van dat Advertentiecontract of die Opdracht.

 • Indien voor het vaststellen van de vergoeding gebruik dient te worden gemaakt van meetsystemen (bijvoorbeeld om het aantal clicks of leads te bepalen), zijn de meetsystemen van Flitz Media BV leidend. Naar in de industrie gebruikelijke standaarden zal een verschil tot 10% tussen gemeten clicks en ad impressions als niet ongebruikelijk worden gezien. Indien het verschil tussen de gemeten clicks en ad impressions groter is dan 10%, dan zullen Flitz Media BV en Opdrachtgever gezamenlijk onderzoek doen naar de oorzaak van deze verschillen met als doel dit op te lossen. Tot vast staat wat de oorzaak is van de meetverschillen, blijven de meetresultaten van Flitz Media BV leidend voor de vaststelling van de
 • Als de Diensten bestaan uit het plaatsing van een Advertentie op een specifieke, speciale positie, of een Pluspropositie of andere uiting waarvoor Flitz Media BV in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken, door toedoen van Opdrachtgever geen doorgang vindt in de periode voorafgaand aan het verstrijken van de Sluitingsdatum, dan moet de toeslag zoals vermeld op de tariefkaart, respectievelijk moeten deze extra kosten door Opdrachtgever betaald

11.          Annulering

 • Bij annulering door de Opdrachtgever van enige Opdracht met betrekking tot te leveren Diensten niet zijnde Digitale Diensten is Opdrachtgever de navolgende vergoeding verschuldigd aan Flitz Media BV. De annuleringsvergoeding wordt vastgesteld aan de hand van onderstaande tabel, als percentage van de overeengekomen vergoeding:

Dagen tussen annulering en aanvang overeengekomen diensten        Annuleringskosten als percentage van de overeengekomen vergoeding

31 dagen of meer                                                                                   0%

tussen 30 en 15 dagen                                                                          25%

tussen 14 en 8 dagen                                                                            50%

tussen 7 en 4 dagen                                                                              75%

minder dan 3 dagen                                                                               100%

Ter zake zijn de Sluitingsdata van toepassing zoals voor de desbetreffende titel vermeld op www.Flitz Media BV.nl. Voor Inserts/bijsluiters gelden dezelfde voorwaarden op basis van de Inleverdatum Inserts/bijsluiters.

Het bepaalde in artikel 10.2 is eveneens van toepassing.

 • In geval van eenzijdige beëindiging door de Adverteerder van een Opdracht met betrekking tot te leveren Diensten waarbij Flitz Media BV ten behoeve van de te leveren Diensten reeds kosten heeft gemaakt of werkzaamheden heeft verricht (bijvoorbeeld bij samenwerking inzake Advertorials, redactionele samenwerkingen, sponsored en commerciële inserts, marketing partnership overeenkomsten, etc.), is Adverteerder verplicht aan Flitz Media BV de door haar in dat kader verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 1 en/of 10.4.
 • Als de Diensten bestaan uit het plaatsen van een Advertentie op een specifieke, speciale positie, of een Pluspropositie of andere uiting waarvoor Flitz Media BV in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken, door toedoen van Opdrachtgever geen doorgang vindt in de periode voorafgaand aan het verstrijken van de Sluitingsdatum, dan moet de toeslag zoals vermeld op de tariefkaart, respectievelijk moeten deze extra kosten door Opdrachtgever worden

11.4        Bij annulering door Opdrachtgever van de door Flitz Media BV te leveren Digitale Diensten, is Opdrachtgever de volgende bedragen verschuldigd: alle kosten die Flitz Media BV reeds verplicht is te voldoen aan één of meer derden op het moment van annulering door Opdrachtgever, indien Flitz Media BV bij het verrichten van de Diensten derden heeft ingeschakeld; en een annuleringsvergoeding die wordt vastgesteld met behulp van onderstaande tabel. Het eventueel door Opdrachtgever reeds teveel betaalde zal door Flitz Media BV worden terugbetaald.

 

Annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen vergoeding

31 dagen of meer                                                                                   0%

tussen 30 en 6 dagen                                                                            5%

minder dan 5 dagen                                                                               100%

12.          Aansprakelijkheid

 • Flitz Media BV voert de Opdrachten en door haar te verlenen Diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. Flitz Media BV is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van de Opdrachtgever verband houdend met of voortvloeiend uit het Advertentiecontract of de Diensten, als deze schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Flitz Media BV. Onverminderd het bovenstaande kan Flitz Media BV geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van sachets of proefmonsters of andere Inserts/bijsluiters, noch voor de eventuele aantasting daarvan als gevolg van andere sachets of proefmonsters of andere Inserts/bijsluiters, die in de nabijheid daarvan zijn meegehecht, opgeplakt of
 • De aansprakelijkheid van Flitz Media BV gaat nimmer verder dan herplaatsing/herlevering van de Diensten, zoals overeengekomen met de Opdrachtgever, dan wel vergoeding van maximaal de factuurwaarde van die Diensten conform artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin Flitz Media BV zou zijn Geringe afwijkingen geven geen recht op compensatie.
 • De Opdrachtgever draagt het risico van fouten in de uitvoering van geplaatste Opdrachten in geval van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen en mededelingen van Opdrachtgever door Flitz Media BV.
 • Flitz Media BV is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en diens

13.          Overmacht

 • Partijen zijn niet gehouden tot het tijdig nakomen van een of meer verplichtingen onder de Opdracht indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet beperkt tot – verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop Flitz Media BV of Adverteerder geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In het geval van een situatie van overmacht zijn Partijen niet gehouden enige door de andere Partij als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te
 • Zodra de situatie van overmacht langer dan één (1) maand heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Opdracht per omgaande schriftelijk te beëindigen.
 • Als Flitz Media BV door onvoorziene omstandigheden of door overmacht bij de productie van tijdschriften is verhinderd een advertentieopdracht dan wel een opdracht tot meehechten c.q. opplakken van een Pluspropositie uit te voeren, dan heeft Flitz Media BV het recht om de uitvoering van die Opdracht op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de Opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In deze gevallen is Flitz Media BV verplicht de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde

14.          Duur / ontbinding

 • Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in het Advertentiecontract, gaat de contracttermijn in op de datum van levering van de eerste Diensten; is die eerste Dienst niet binnen drie maanden na het sluiten van het contract geplaatst, dan zal het Advertentiecontract geacht worden te zijn ingegaan op de dag, waarop deze drie maanden zijn
 • Indien de in een Advertentiecontract overeengekomen Diensten niet binnen de contracttermijn kunnen worden afgenomen, kan de Opdrachtgever bij Flitz Media BV voor afloop van de contracttermijn een schriftelijk verzoek indienen voor een verlenging van de contracttermijn van ten hoogste twee maanden ter verlening van het restant van de Diensten. Als Flitz Media BV met deze verlenging akkoord gaat, dan gelden voor deze periode de tariefcondities die het laatst in werking zijn In geval van uitvoering op verzoek van Opdrachtgever van een Pluspropositie-Opdracht tegen een later gekozen datum, behoudt Flitz Media BV zich het recht voor de overeengekomen prijs aan inmiddels gestegen kostencomponenten aan te passen. Indien de Opdrachtgever na afloop van de contracttermijn respectievelijk verlengde contracttermijn minder dan de overeengekomen advertentieruimte heeft geplaatst, vervalt na afloop van de contracttermijn respectievelijk verlengde contracttermijn voor de Opdrachtgever het recht op de Diensten, met behoud overigens van de verplichting om de resterende gecontracteerde Diensten onmiddellijk te betalen.
 • Beide Partijen zijn gerechtigd om de Opdracht zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
  • de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard;
  • het faillissement van de andere Partij is aangevraagd;
  • de andere Partij in surseance van betaling verkeert;
  • er surseance van betaling voor de andere Partij is aangevraagd;
  • de andere Partij wordt ontbonden of haar activiteiten staakt, waaronder voor Flitz Media BV onder meer wordt verstaan het staken van een Tijdschrift titel of het sluiten van de Website ten aanzien waarvan de Opdracht is verstrekt;
  • de levering van de overeengekomen Diensten of een onderdeel daarvan in strijd is of dreigt te zijn met toepasselijke wet- en regelgeving; en
  • de andere Partij in gebreke blijft in de nakoming van een of meer van de verplichtingen uit het Advertentiecontract ook nadat een redelijke termijn is gegeven om alsnog aan haar verplichting(en) te
 • Flitz Media BV is gerechtigd om de Opdracht met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien de Opdrachtgever niet kredietwaardig wordt geacht door Flitz Media BV.

15.          Intellectuele Eigendom

 • De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten die Flitz Media BV in het kader van de Opdracht levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Flitz Media BV of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Diensten door de Opdrachtgever verleent Flitz Media BV aan de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Opdracht een beperkt, niet- exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de
 • Het auteursrecht, of enig ander intellectuele eigendomsrecht op door of namens Flitz Media BV geproduceerde voorstellen, concepten, redactionele bijdragen, producten of andere onderdelen van haar Diensten berust bij Flitz Media BV, tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat de directe bijdrage van de Opdrachtgever aan de ontwikkeling van wezenlijk belang is geweest. Indien Opdrachtgever het auteursrecht of enig ander intellectuele eigendomsrecht van Flitz Media BV schendt, zal Opdrachtgever zonder meer aan Flitz Media BV een boete verschuldigd zijn ter grootte van de door Opdrachtgever aan Flitz Media BV ter zake van de Diensten verschuldigde vergoeding met een minimum van € 25.000 (vijfentwintigduizend Euro). Daarnaast zal Opdrachtgever de werkelijk door Flitz Media BV geleden schade
 • De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens die de Opdrachtgever aan Flitz Media BV verstrekt in het kader van de Opdracht, blijven berusten bij de Opdrachtgever of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor levering van de Diensten door Flitz Media BV verleent de Opdrachtgever aan Flitz Media BV gedurende de looptijd van de Opdracht een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever vrijwaart Flitz Media BV voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking hebben op het gebruik door Flitz Media BV van de door de Opdrachtgever aan Flitz Media BV verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele

16.          Privacy / cookies

 • Flitz Media BV zal de Diensten aanbieden en de gegevens van de Opdrachtgever verwerken in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid van Flitz Media BV. Opdrachtgever geeft hierbij toestemming aan Flitz Media BV voor het in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid verwerken van de persoonsgegevens van de
 • Persoonsgegevens die als onderdeel van de Opdracht worden verzameld, verkregen of anderszins worden verwerkt zijn en blijven te allen tijde eigendom van Flitz Media BV, tenzij Flitz Media BV en Opdrachtgever afwijkende schriftelijke afspraken maken over het gebruik, de verwerking of andere activiteit aangaande deze
 • Indien Opdrachtgever (alsmede haar eventuele opdrachtgever(s) én eventuele door haar ingeschakelde derde(n)) een Cookie wenst toe te voegen aan materiaal dat Flitz Media BV op een Website of een website deel uitmakende van het het bedoelde netwerk, staat Opdrachtgever er voor in dat:
 1. als daarbij gebruik wordt gemaakt van een eerder buiten de Websites geplaatste Cookie, op Opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid rust dat de bezoeker daarbij is geïnformeerd en toestemming tot het gebruik van die Cookie is verkregen (conform alle wettelijke vereisten);
 2. alleen gebruik wordt gemaakt van een Cookie als van de bezoeker toestemming tot het gebruik van die Cookie is verkregen;
 3. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de gegevens die met het gebruik van de Cookie worden verzameld te gebruiken voor zover vereist voor de afname van de Dienst binnen het kader van de Opdracht. Ieder ander (verder) gebruik van de daarmee verzamelde gegevens is uitdrukkelijk niet toegestaan.
 4. Opdrachtgever houdt zich aan deze nadere voorwaarden. Hierin is neergelegd welke soorten technieken (niet) mogen worden toegevoegd, ten behoeve van welke doeleinden Cookies (niet) mogen worden gebruikt en welke informatie (niet) via onze Websites mag worden verzameld.
  • Flitz Media BV vindt het belangrijk dat het gebruiksgemak van haar websites zo groot mogelijk is. Om die reden faciliteert zij de informatievoorziening over het gebruik van Cookies en de mogelijkheid voor Opdrachtgever om toestemming voor het gebruik van Cookies te verkrijgen. De Opdrachtgever heeft via de websites van Flitz Media BV kennis genomen van de manier waarop Flitz Media BV bezoekers over het gebruik van Cookies informeert en toestemming verkrijgt en Opdrachtgever geeft met het verstrekken van een Opdracht aan Flitz Media BV te kennen deze werkwijze te aanvaarden. De Opdrachtgever erkent dat zij eindverantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van de Cookie en daarmee ten volle aansprakelijk is voor het eventueel gebruiken van een Cookie zonder de daartoe vereiste toestemming van een bezoeker is verkregen (zie ook artikel 6.2). De Opdrachtgever erkent dat Flitz Media BV niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is in het geval Opdrachtgever geen bewijs kan leveren van door de bezoeker verleende toestemming, ook in het geval die toestemming zou zijn verleend bij een bezoek aan een Website. Op verzoek zal Flitz Media BV de Opdrachtgever inzage verschaffen in de door een individuele bezoeker afgegeven toestemming tot het plaatsen van Cookies, indien de Opdrachtgever die gegevens redelijkerwijs nodig heeft in het kader van een juridische procedure of het voorkomen
  • Flitz Media BV zal het gebruik van Cookies via haar Websites en de websites deel uitmakende van het het bedoelde netwerk (steekproefsgewijs) controleren. Indien daarbij wordt geconstateerd dat Opdrachtgever (dan wel haar eventuele opdrachtgever(s) en/of eventuele door haar ingeschakelde derde(n)) handelt (handelen) in strijd met het in deze Algemene Voorwaarden ten aanzien van het gebruik van Cookies bepaalde, zal Flitz Media BV Opdrachtgever daarover informeren met het verzoek de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden alsnog na te leven (waarschuwing). Indien Opdrachtgever (dan wel haar eventuele opdrachtgever(s) en/of eventuele door haar ingeschakelde derde(n)) ondanks deze waarschuwing in strijd met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden blijft handelen, zal Flitz Media BV de levering van de Dienst(en) aan Opdrachtgever opschorten. De Diensten worden hervat indien Opdrachtgever binnen vijf (5) werkdagen nadat de Diensten zijn opgeschort kan aantonen dat bij het hervatten van de Dienst (alsnog) aan de Algemene Voorwaarden wordt voldaan. Weet Opdrachtgever dit niet binnen vijf (5) werkdagen na opschorting van de Dienst aan te tonen, dan wordt de Opdracht als ontbonden beschouwd. Opdrachtgever blijft in dat geval de volledig overeengekomen vergoeding voor de Opdracht verschuldigd aan Flitz Media BV.

17.          Geheimhouding

 • Partijen zullen geheimhouding in acht nemen met betrekking tot vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie verstrekt door de andere Partij tijdens de totstandkoming en de duur van de Opdracht. Deze verplichting duurt ook na afloop van de Opdracht
 • Partijen zullen geen vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie openbaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere
 • Partijen zullen redelijke maatregelen nemen ten aanzien van personeel, agentschappen, hulppersonen of derden om deze vertrouwelijkheid te
 • Bovenstaande geheimhoudingsplichten bestaan niet indien en voor zover:
  • een Partij wordt verplicht tot openbaarmaking op grond van een wettelijke regeling of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie;
  • de informatie ten tijde van de openbaarmaking onderdeel vormt van het publieke domein en algemene bekendheid geniet; en
  • ten tijde van de openbaarmaking aan de andere Partij deze informatie reeds in het bezit was van deze Partij, of door deze Partij zelfstandig is ontwikkeld, zonder gebruik te maken van de verstrekte

18.          Overige bepalingen

 • De inhoud van de Opdracht en de Algemene Voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen Partijen ter zake van het onderwerp van de
 • Flitz Media BV mag bij de uitvoering van de Opdracht naar eigen inzicht derden inschakelen.
 • Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en verplichtingen uit de Opdracht over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Flitz Media BV mag haar rechten en verplichtingen uit de Opdracht wel overdragen aan een groepsmaatschappij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. Flitz Media BV zal de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en
 • Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de Opdracht in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, laat dit de geldigheid van het overige deel van deze Algemene Voorwaarden of de Opdracht In plaats van het met de wet strijdige deel zullen Partijen nieuwe bepalingen vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de ongeldige bepaling in overeenstemming zijn.
 • In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Voorwaarden en de Opdracht, prevaleert hetgeen is neergelegd in de

19.          Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 • Op deze Algemene Voorwaarden en alle Opdrachten is bij uitsluiting Nederlands recht van
 • Geschillen voortvloeiend uit de Opdracht en/of de Algemene Voorwaarden zullen, indien tussen Flitz Media BV en de Opdrachtgever geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te

Deze Algemene Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 8 januari 2017.

Download de Advertentie Voorwaarden in PDF: KLIK HIER